O Nas \ Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie

Projekt POIS.11.03.00-00-0074/22 Wdrożenie e-usług w placówkach POZ

Dostawa oprogramowania medycznego dla poradni POZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie oprogramowania medycznego (wraz z licencjami) w poradni POZ zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie „Model referencyjny wdrożenia e-usług w POZ” dostępnym pod adresem https://zdrowie.gov.pl/poiis/portal/download/file_id/34233/pid/1028.html

Miejsce realizacji

Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.

Kryterium oceny

Cena 100%

Załączniki

Zapytanie Ofertowe e-usługi POZ – do pobrania na stronie link

Załącznik 1 do procedury Model referencyjny wdrożenia e-usług w POZ – do pobrania na stronie link

Termin składania ofert 03.03.2023

Termin realizacji umowy do 03.07.2023

Składanie ofert częściowych NIE

Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z grantobiorcą osobowo lub kapitałowo.

Sposób składania ofert – mailowo na adres tomasz.gajkowski@medica.siedlce.pl lub pocztą na adres Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, ul. Brzeska 131, 08-110 Siedlce

Rejestracja 25 644 74 00