Informujemy, iż w Przychodni Medica kontynuowany jest Program polityki zdrowotnej szczepień przeciwko meningokokom serogrupy B dla dzieci do lat 3 z województwa mazowieckiego.

Głównym celem jest zminimalizowanie ryzyka zachorowalności na chorobę meningokokową poprzez zwiększenie o 10% zaszczepialności w populacji 3-36 miesięcy w latach 2023-2025.

 

 Kryteria kwalifikacji do udziału w programie polityki zdrowotnej oraz kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej

Kryteria włączenia do programu polityki zdrowotnej

Do programu zostaną zakwalifikowane dzieci spełniające wszystkie kryteria wskazane w pkt 1-3 oraz co najmniej jedno kryterium z pkt 4 lub pkt 5.

Niespełnienie nawet jednego kryterium określonego w pkt 1-3 oraz żadnego z kryteriów dodatkowych stanowi przeciwwskazanie do udziału w programie.

Kryteria kwalifikacji do udziału w programie:

1) dziecko, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieć ukończony 3 miesiąc życia i nie może mieć więcej niż ukończone 3 lata;

2) rodzic dziecka aplikującego do programu, w dniu zgłoszenia do programu, musi mieszkać na terenie województwa mazowieckiego (tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu Kodeksu cywilnego10) i powinien przedłożyć realizatorowi wypełniony druk – zgodny z treścią zawartą w załączniku A11 do programu;

3) rodzic musi przedłożyć realizatorowi wypełniony druk świadomej zgody na udział dziecka w programie oraz podpisać oświadczenie, że dziecko nie jest obecnie uczestnikiem innego programu o podobnym charakterze finansowanym ze środków publicznych – zgodny z treścią zawartą w załączniku B12 do programu.

Dodatkowo:

4) dzieci aplikujące do programu uczęszczają do:

  1. żłobka (w przypadku dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia),
  2. klubu dziecięcego (w przypadku dzieci od ukończenia 1 roku życia)

lub

5) dzieci aplikujące do programu, których rodzice deklarują przyszłe uczęszczanie do:

  1. żłobka (w przypadku dzieci młodszych niż 20 tydzień życia),
  2. klubu dziecięcego (w przypadku dzieci młodszych niż 1 rok życia).

O włączeniu do programu decyduje kolejność zgłoszeń, natomiast pierwszeństwo do udziałuw programie mają dzieci, które były już uczestnikami programu i aplikują do niego po raz kolejny, tak aby możliwe było zaszczepienie dziecka pełnym cyklem szczepień.

 

 Kryteria wyłączenia z programu polityki zdrowotnej

Niespełnienie, co najmniej jednego z kryteriów włączenia do programu określonych w pkt 1-3 lub jednego z pkt 4 lub pkt 5 lub przedłożenie realizatorowi przez rodzica dziecka uczestniczącego programie pisemnej rezygnacji z udziału w programie, powoduje wyłączenie z programu.

Ponadto wyłączenie z programu powodują następujące wskazania medyczne:

  1. nadwrażliwość na którykolwiek ze składników szczepionki przewidzianej w programie;
  2. przeciwwskazania do wykonania szczepienia stwierdzone podczas kwalifikacji lekarskiej;
  3. dziecko zostało już zaszczepione pełnym cyklem szczepień.

Podstawa prawna: art. 48 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

Dodatkowe informacje:
https://wyprzedzmeningokoki.pl/
https://szczepienia.pzh.gov.pl/efekty-masowych-kampanii-szczepien-przeciw-meningokokom-grupy-b/
https://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/

Rejestracja 25 644 74 00