Infomarketing

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zespół Lekarzy Specjalistów Medica Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu przekazywania informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych w Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, dalej ADO:

 

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO) Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Siedlce ul. 3 Maja 3, Zespół lekarzy Specjalistów Medica Siedlce ul. Brzeska 131, https://medica.siedlce.pl/
Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD) iod@medica.siedlce.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania
  • nawiązanie kontaktu w celu w celu przekazywania mi informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem adresu e – mail –  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
Odbiorcy danych osobowych
  • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (IT),
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane do celu przekazywania informacji, o których mowa powyżej będą przechowywane przez okres związania ADO zgodą na takie przetwarzanie
Prawa kandydata związane z danymi osobowymi
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do bycia zapomnianym;
  • prawo do sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana,
Podstawa obowiązku podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.
Rejestracja 25 644 74 00