Kontakt

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zespół Lekarzy Specjalistów Medica Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie odpowiedzi na zapytania kierowane do Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, dalej ADO:

 

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO) Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Siedlce ul. 3 Maja 3, Zespół lekarzy Specjalistów Medica Siedlce ul. Brzeska 131, https://medica.siedlce.pl/
Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD) Tomasz Gajkowski, iod@medica.siedlce.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania
  • nawiązanie kontaktu w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie kierowane za pośrednictwem zamieszczonego formularza kontaktowego lub adresu e – mail –  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
Odbiorcy danych osobowych
  • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (IT),
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ADO nie przekazujedanych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania
Prawa kandydata związane z danymi osobowymi
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do bycia zapomnianym;
  • prawo do sprzeciwu;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana,
Podstawa obowiązku podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.
Rejestracja 25 644 74 00