Rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zespół Lekarzy Specjalistów Medica Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w toku prowadzonego procesu rekrutacyjnego w Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, dalej ADO:

 

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO) Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Siedlce ul. 3 Maja 3, Zespół Chirurgii Jednego Dnia MEDICA, Siedlce ul. Brzeska 131, https://medica.siedlce.pl/
Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD) Marcin Jarosiński, +48 530 79 79 25 , iod@medica.siedlce.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania
 • zapewnienie kontaktu z kandydatem (kontakt telefoniczny i mailowy) –  Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • udział wyłącznie w prowadzonym bieżącym procesie rekrutacyjnym na wskazane stanowisko (zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, weryfikacja umiejętności i kompetencji)- Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez ADO z prawem do przechowywania danych osobowych wynikających z CV w bazie danych ADO – Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
Odbiorcy danych osobowych ADO nie przekazuje danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacyjnym innym odbiorcom.
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ADO nie przekazujedanych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w prowadzonym bieżącym procesie rekrutacyjnym – do czasu zakończenia procesu i wyboru kandydata,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych – maksymalnie do 6 miesięcy,
Prawa kandydata związane z danymi osobowymi
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do bycia zapomnianym;
 • prawo do sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jeżeli zgoda była wymagana,
Podstawa obowiązku podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w bieżącym i przyszłym procesie rekrutacyjnym. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przesłane CV w toku procesu podlegać będą natychmiastowemu i trwałemu usunięciu przez ADO.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.
Rejestracja 25 644 74 00