Kontrahenci

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zespół Lekarzy Specjalistów Medica Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahentów Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, dalej ADO:

 

Dane Administratora Danych Osobowych (ADO) Zespół Lekarzy Specjalistów MEDICA Gałczyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Siedlce ul. 3 Maja 3, Zespół Chirurgii Jednego Dnia MEDICA Siedlce, ul. Brzeska 131, https://medica.siedlce.pl/
Dane Inspektora Ochrony Danych (IOD) Tomasz Gajkowski, iod@medica.siedlce.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania
 • proces nawiązania współpracy – Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO,
 • zapewnienie kontaktu z kontrahentem (adres  e – mail, nr telefonu) – Art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO,
 • realizacja praw i obowiązków wynikających z umowy cywilnoprawnej o współpracy lub o świadczenie usług – Art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO
 • prowadzenie rejestru korespondencji – Art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO
 • ewidencja przebiegu współpracy (w tym realizacja płatności) – Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO
 • dochodzenie roszczeń i praw – Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,
 • realizacja obowiązków podatkowych – Art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO
 • cele archiwalne lub statystyczne – Art. 9 ust. 2 lit. j RODO,
Odbiorcy danych osobowych
 • banki (realizacja płatności),
 • organy publiczne w ramach wypełniania obowiązków podatkowych,
 • podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych;
Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:

 • okres realizacji umowy,
 • powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności: dochodzenie roszczeń (okres przedawnienia roszczeń), prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy),
Prawa kontrahenta związane z danymi osobowymi
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Podstawa obowiązku podania danych osobowych Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi konieczny warunek umowny dla nawiązania współpracy i ewentualnego zawarcia umowy w formie pisemnej oraz realizacji praw i obowiązków przez ADO i kontrahenta.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu W ramach działalności ADO nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.
Rejestracja 25 644 74 00